Bộ sách Chân trời sáng tạo - Địa lý 10.

Bộ sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 1).

Bộ sách Global Success - Tiếng Anh 10.